TheCatSite.com › Forums › General Forums › The Cat Lounge › Song Stucked on your head …...
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Song Stucked on your head …...

post #1 of 10
Thread Starter 
Good Friday to everyone my dear friends

Well weekend aproach inevitable!.....is friday!

time to share with us wich one song is stucked on your head this week!


This week I was listening UK music, in special of George Michael, so the song for me was this week

FAST LOVE!...

http://www.youtube.com/watch?v=kSfBdrK1ZO4

Looking for some inspiration
Made my way into the night
All that bullshit conversation
Well baby can’t you read the signs?

I won’t bore you with the details baby
I don’t even want to waste your time
Let’s just say that maybe
You could help to ease my mind
Baby, I ain’t Mr. Right

Chorus:
But if you’re looking for fastlove
If that’s love in your eyes
It’s more than enough
Had some bad luck
So fastlove is all that I’ve got on my mind

What’s there to think about baby?

Looking for some affirmation
Made my way into the night
My friends got their ladies
They’re all having babies
But I just want to have some fun

I won’t bore you with the details baby
I don’t even want to waste your time
Let’s just say that maybe
You could help to ease my mind
Baby, I ain’t Mr. Right

Chorus

What’s there to think about baby?
Get yourself some lessons in love

In the absence of security
I made my way into the night
Stupid cupid keeps on calling the
But I see nothing in his eyes
I miss my baby
I miss my baby, oh yeah
So why don’t we make a little room in my BMW babe
Searching for some peace of mind
Hey I’ll help you find it
I do believe that we are practicing the same religion
You really ought to get up nowAre feeling bad this week?.....
post #2 of 10
I like hip hop, r & b, this song by Gorilla Zoe, called "Hood Figga" I love that song!
Monique
post #3 of 10
Under Pressure by Queen.
post #4 of 10
At the moment it is "Eye of the Tiger", that song was in a dream I had last night and it's been stuck in my head all morning so far!
post #5 of 10
Thread Starter 
Great songs from you!
Quote:
Originally Posted by AbbysMom View Post
Under Pressure by Queen.
but this is coolest!..
post #6 of 10
Sorry...show tunes here. Especially "Comedy Tonight" from A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.
post #7 of 10
"Radio Nowhere" by Bruce Springsteen.
post #8 of 10
This week it's "The Laughing Song" the Charlotte Church version.
post #9 of 10
Thread Starter 
very good!...
come on people! more songs!!!
post #10 of 10
Vintersorg - Från Materia Till Ande has been stuck in my head all week, finally dug the cd out and am listenin to it now.

lyrics -
“Transformera eder till levande Filosofiska Stenar†– Dorneus

Exoterisk var metoden som blev till kemiska förgreningar
Pa ytan var malet att transformera kvicksilver till guld,
Men det esoteriska ändamalet: kroppens och själens huld

Symbolikens hemvist,
Moder till psykologisk analys
Driven av en ivrig animism,
Att finna de besjälade tingens dialys

Ande och natur der förlovade helhetstillstandet
Dock har mangen sökt dess skatt och förlorat förstandet
Evighetens lycka vilar I cirkulär destillation
Likt Paracelsus tanke som Newton tog som en instruktion

Fran materia till ande, fran tingens trysta sfär
Jag följer elementens stigar bortom: nu och här
För att finna ämnenas hemligheter, i yster reagens
I kemins breda degel och skada gatans essens

Utvecklingsprocessen av prima materia är tänd
Jag väpnar mig mot projektionernas mästare
â€Tills den merkuriska ormen ligger ärrad och brändâ€
Gisslad är illusionernas frestare

Mitt Opus är fullgjort men snart sinar drömmen
Aterskapandet av helheten maste hallas vaken
Den lilla konjunktionen skall väckas fran dess gömmen
Medvetandets sol slukas av den vinglösa draken

Ur kärlen proväde ormen att fly
För att förmörka min inre försoning
Min ande, som nu skall stiga och gry
Fran logosprincipens boning

(wow, that really confused firefox's spell check )
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: The Cat Lounge
TheCatSite.com › Forums › General Forums › The Cat Lounge › Song Stucked on your head …...